Vrijwilliger login

Bel De Sociale Maatschap: (020) 435 45 55
Wie zijn wij
Bel De Sociale Maatschap: (020) 435 45 55,
Wie zijn wij

Wie zijn wij

Stichting De Sociale Maatschap biedt ondersteuning in grote delen van Amsterdam: wij leveren buurtteamondersteuning met inbegrip van sociaal raadsliedenwerk, (jongeren)schuldhulpverlening (inclusief vroegsignalering) en ondersteunen de sociale basis. Wij werken in opdracht van de gemeente Amsterdam.

De Sociale Maatschap is de koepelstichting voor de stichtingen Buurtteam Amsterdam (Noord en Zuid), Doras, PuurZuid en Florijn Civiel Bewind.

Wij verzorgen onze dienstverlening in stadsdeel Noord en stadsdeel Zuid.

Florijn Civiel Bewind is ook buiten Amsterdam actief.

Buurtteams Amsterdam

Sinds 1 april 2021 zijn er op verschillende plekken in Amsterdam buurtteams. Alle Amsterdammers kunnen bij een buurtteam terecht met vragen op het gebied van zorg, wonen, gezondheid, werk, geld, ontmoeten en veiligheid.

De Sociale Maatschap organiseert samen met perMens, Evean en Philadelphia de buurtteams in Amsterdam Noord en Zuid.

Bekijk hier de website van Buurtteam Amsterdam.

Onze kernwaarden, missie & visie

Klik om de afbeelding groter te maken.

Samen maken wij het verschil voor de Amsterdammer in Noord en Zuid!

Onze organisatie in beeld! Bekijk de video waarin wij de missie, visie en strategie voor Buurtteam Amsterdam Noord & Zuid uitleggen.

Missie

Wij doorbreken isolement en ondersteunen mensen om zo (samen) zelfredzaam als mogelijk te zijn, uitgaand van hun eigen kracht, talenten, sociale omgeving en met respect voor ieders eigenheid. Wij stellen het sociale ecosysteem van de Amsterdammer centraal en wij bieden en organiseren ondersteuning daaraan op maat voor mensen die problemen ondervinden door een sociaaleconomische achterstand, fysieke of geestelijke beperking. Wij werken daartoe samen met anderen en vervullen een voortrekkersrol om beleid en voorzieningen te laten aansluiten bij de bestaande en toekomstige vraag. Iedereen doet ertoe!

Visie

Iedereen heeft recht op kwaliteit van leven. Niet iedereen is in staat om in onze maatschappij het hoofd boven water te houden. De maatschappij is dynamisch, wordt ingewikkelder, meer individualistisch en meer divers.

Digitalisering maakt het leven voor mensen enerzijds makkelijker, maar zet anderzijds mensen die deze ontwikkeling niet kunnen bijhouden, of mensen met een smalle beurs, buitenspel. Aangehaakt blijven wordt door al deze maatschappelijke ontwikkelingen steeds meer een uitdaging. Daarnaast gaat de zogenaamde participatiemaatschappij steeds meer uit van zelf- en samenredzaamheid en van de aanwezigheid van een eigen netwerk of vangnet. Er vindt een verschuiving plaats van tweedelijns zorg naar de eerste lijn en basisvoorzieningen, waardoor eerstelijns hulpverleners en de sociale basis te maken krijgen met cliënten met meer complexe uitdagingen. Alleen op deze wijze kan de hulpverlening in zorg en welzijn ook betaalbaar blijven.  Het werk is voor onze medewerkers daardoor ingewikkeld en zwaar en tegelijkertijd uitdagend en betekeningsvol.

Voor ons werkgebied (Amsterdam Noord en Amsterdam Zuid) spelen daarbij nog specifiek de grootstedelijke complexiteit en diversiteit. Wij willen voor de Amsterdammers onze dienstverlening -met een centrale rol voor de buurtteams op innovatieve, inclusieve en onze eigen wijze optimaal laten aansluiten op deze huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Belangrijk of voorwaarde hierbij is dat de Amsterdammers ruimte ervaren voor zelfredzaamheid en aan hun eigen ontwikkeling kunnen werken, doordat wij de eigen kracht van de Amsterdammer activeren.

Wij doen dit door een brug te slaan tussen hen die meekomen in de maatschappij en zij die de weg dreigen kwijt te raken. Wij stimuleren gemeenschapszin, versterken de inclusieve samenleving en samenredzaamheid. Opdat iedereen binnen zijn vermogen mee blijft doen en formele en informele ondersteuning elkaar versterken.

Wij zijn overtuigd van het belang van eigen regie voor onze cliënten en in aansluiting daarop voor onze medewerkers, vrijwilligers en voor de samenleving als geheel. Onze medewerkers vormen hierbij de spil en wij ondersteunen en staan hen bij in hun mooie, maar ook complexe en zware werk.

Wij geloven sterk in samenwerking. Door samen te werken met anderen kunnen wij problemen eerder signaleren en helpen voorkomen. Door de handen ineen te slaan komen wij tot de beste zorg of oplossing voor cliënten. Door kennis te ontwikkelen, delen en beschikbaar te stellen voor hulpverlening en onderzoek blijven wij onze organisatie, de hulpverlening, de samenleving en de branche voortdurend ontwikkelen en verbeteren.

Ambities

Amsterdammers zorgen voor zichzelf, voor hun familie, hun vrienden en buren. Sommige Amsterdammers kunnen hierbij hulp gebruiken. Daar zijn verschillende organisaties voor, maar het is niet altijd even duidelijk naar wie ze toe kunnen. Wij willen voor hen de voordeur zijn in het sociale domein en hen, in samenwerking met andere organisaties, passende begeleiding/hulp geven. Wij willen dat het duidelijk is waar ze terecht kunnen. Door onze jarenlange ervaring weten we dat mensen maar ook wijken heel verschillend zijn. Qua sociale achtergrond, qua levenssituatie en qua kwaliteitsbeleving. Wij zetten daarom in op maatwerk, dicht bij de Amsterdammer.

Strategie

Maatwerk bieden betekent dat wij hulp afstemmen op individuele omstandigheden, mogelijkheden, talenten en vragen. Onze dienstverlening door onze buurtteams, sociale basis en anderszins bieden wij gebiedsgericht en inclusief aan.

Dit doen wij onder andere door makkelijk vindbaar, bereikbaar en laagdrempelig te zijn. Het is makkelijk om contact met ons op te nemen. Wij kijken breed en zoeken naar (onorthodoxe) alternatieven vanuit de leefwereld van de Amsterdammer. Om dit goed te kunnen realiseren geven wij cliënten zo dicht mogelijk bij huis integrale ondersteuning en werken wij daarbij nauw samen met verschillende partners in de wijken en buurten (waaronder het Ouder- en Kindteam).

Hiervoor gebruiken wij onze expertise en kennis van maatschappelijke problemen en met kansen in de diverse wijken. Wij koppelen onze eigen data met die van andere instanties, waaronder de overheid. Dit om goed zicht te hebben op de wijken en buurten en kansen te kunnen benutten. Zo zijn wij ook een krachtige signalerende partner voor de gemeente Amsterdam bij het beleid in het Sociale Domein en in het bijzonder voor de Amsterdammer in Noord en Zuid.

Maatwerk bieden betekent ook steeds meer, dat wij in onze aanpak opschuiven van vraaggericht naar signaalgericht, preventief en outreachend werken. Hiervoor stellen wij medewerkers in staat om zelf de regie te nemen door middel van zelfstandig werkende teams. Teams waarin een organisatiestructuur en -cultuur centraal staat die initiatief en ondernemerschap stimuleert.  Daarnaast investeren wij in herstructurering (en digitalisering) van werkprocessen met als doel om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

We gebruiken cookies om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Door onze site te gebruiken accepteer je cookies.