Vrijwilliger login

Bel De Sociale Maatschap: (020) 435 45 55
Beleid & Kwaliteit
Bel De Sociale Maatschap: (020) 435 45 55,
Beleid & Kwaliteit

Beleid & Kwaliteit

ISO Certificaat

Buurtteam Amsterdam Noord, Buurtteam Amsterdam Zuid, Doras en PuurZuid zijn in het bezit van het ISO 9001 certificaat voor alle werksoorten. Dit certificaat geeft aan dat we voldoen aan alle voorwaarden om een optimale en verantwoorde dienst- en hulpverlening te kunnen leveren.


NVVK en de gemeente Amsterdam

Binnen de schuldhulpverlening en Vroegsignalering houden wij ons aan de NVVK belofte. Dat is de landelijke basisnorm voor schuldhulpverlening. Wij hebben in 2022 weer het NVVK keurmerk behaald welke geldig is tot augustus 2024. De gemeente Amsterdam toetst ook onze kwaliteit van de schuldhulpverlening en Vroegsignalering periodiek en samen werken we aan continue verbetering van het resultaat en de kwaliteit.


Privacy

Wij vinden de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens van onze cliënten en medewerkers belangrijk. Per 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In ons Privacy Statement kan je lezen hoe wij omgaan met de gegevens van onze cliënten.

Bekijk hier het Privacy Statement van De Sociale Maatschap.


ANBI-status

Buurtteam Amsterdam Noord (RSIN 862289142), Buurtteam Amsterdam Zuid (RSIN 862289178), Doras (RSIN 807866209) en PuurZuid (RSIN 855373568) hebben een ANBI status.

Beloningsbeleid

  • Directeur-bestuurder

Het toegestane bezoldigingsmaximum wordt vastgesteld op basis van een klasseindeling, waarin de zwaarte en de complexiteit van de instelling tot uitdrukking wordt gebracht. De RvT heeft besloten om met ingang van 2018 De Sociale Maatschap en alle onderliggende stichtingen (stichting Doras, stichting PuurZuid, stichting Buurtteam Amsterdam Noord, Stichting Buurtteam Amsterdam Zuid en stichting Florijn civiel bewind) te laten vallen onder de werkingssfeer van de WNT (Wet normering topinkomens), zoals geregeld in artikel 1.3 van de WNT. Dat betekent dat het algemeen bezoldigingscriterium van de WNT van toepassing is. De daarbij behorende maximum bezoldiging voor de bestuurder bedraagt € 189.000. De Sociale Maatschap valt daarmee wat betreft de handhaving van de WNT onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

  • Raad van Toezicht

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) staat voor een reële honorering van raden van toezicht, waarin rekening wordt gehouden met toegenomen verwachtingen en verantwoordelijkheid en toegenomen tijdsbeslag. Met de NVTZ is ook de RvT van De Sociale Maatschap van mening dat toezichthouden geen vrijblijvende activiteit is en dat van toezichthouders steeds meer gevraagd mag worden om hun taken op een professionele manier uit te voeren. Het NVTZ advies volgend heeft de RvT van De Sociale Maatschap besloten tot honorering van de RvT-werkzaamheden, ingaande 1 januari 2017: € 5.000,- voor de voorzitter en € 4.000,- voor de overige leden van de RvT. De vastgestelde bedragen liggen ruim onder de door de NVTZ geadviseerde maxima.


Klokkenluidersregeling

Hier vind je informatie over de Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid. Klokkenluidersregeling


Integriteitsbeleid

Hoe wij omgaan met integriteit kan je nalezen in ons integriteitsbeleid. Integriteitbeleid


SIGRA

Eind 2016 zijn we lid geworden van de SIGRA (Stichting Samenwerkende Instellingen Gezondheidzorg Regio Amsterdam).


Klanttevredenheidsonderzoek

Ieder jaar wordt er binnen de teams een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Elk team krijgt tijd en budget om cliënten uit te nodigen en hen ten aanzien van een vast aantal onderwerpen feedback te vragen. De gemiddelde uitkomst in 2020 is een 8.


Jaarverslagen

Onze jaarverslagen en jaarrapporten kun je hier bekijken.

 

 

We gebruiken cookies om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Door onze site te gebruiken accepteer je cookies.