Vrijwilliger login

Bel De Sociale Maatschap: (020) 435 45 55
Beleid & Kwaliteit
Bel De Sociale Maatschap: (020) 435 45 55,
Beleid & Kwaliteit

Beleid & Kwaliteit

HKZ Certificaat

Doras en PuurZuid zijn in het bezit van het certificaat Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) voor alle werksoorten. Dit certificaat geeft aan dat we voldoen aan alle voorwaarden om een optimale en verantwoorde dienst- en hulpverlening te kunnen leveren. Door de gemeente worden ook audits voor de schuldhulpverlening uitgevoerd.

Ook zijn wij in 2017 voor specifiek Schuldhulpverlening extra getoetst door de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) en apart nog door de gemeente zelf met een positief resultaat. Ook deze toetsingen zullen herhaald worden in 2018.


Privacy

Wij vinden de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens van onze cliënten en medewerkers belangrijk. Per 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In ons Privacy Statement kan je lezen hoe wij omgaan met de gegevens van onze cliënten.

Bekijk hier het Privacy Statement van De Sociale Maatschap.


ANBI-status

Doras en PuurZuid hebben een ANBI status.

Beloningsbeleid

  • Directeur-bestuurder

Het toegestane bezoldigingsmaximum wordt vastgesteld op basis van een klasseindeling, waarin de zwaarte en de complexiteit van de instelling tot uitdrukking wordt gebracht. De RvT heeft besloten om met ingang van 2018 De Sociale Maatschap te laten vallen onder de werkingssfeer van de WNT (Wet normering topinkomens), zoals geregeld in artikel 1.3 van de WNT. Dat betekent dat het algemeen bezoldigingscriterium van de WNT van toepassing is. De daarbij behorende maximum bezoldiging voor de bestuurder bedraagt € 189.000. De Sociale Maatschap valt daarmee wat betreft de handhaving van de WNT onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

  • Raad van Toezicht

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) staat voor een reële honorering van raden van toezicht, waarin rekening wordt gehouden met toegenomen verwachtingen en verantwoordelijkheid en toegenomen tijdsbeslag. Met de NVTZ is ook de RvT van De Sociale Maatschap van mening dat toezichthouden geen vrijblijvende activiteit is en dat van toezichthouders steeds meer gevraagd mag worden om hun taken op een professionele manier uit te voeren. Het NVTZ advies volgend heeft de RvT van De Sociale Maatschap besloten tot honorering van de RvT-werkzaamheden, ingaande 1 januari 2017: € 5.000,- voor de voorzitter en € 4.000,- voor de overige leden van de RvT. De vastgestelde bedragen liggen ruim onder de door de NVTZ geadviseerde maxima.


Klokkenluidersregeling

Hier vind je informatie over de Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid. Klokkenluidersregeling


Integriteitsbeleid

Hoe wij omgaan met integriteit kan je nalezen in ons integriteitsbeleid. Integriteitbeleid


SIGRA

Eind 2016 zijn we lid geworden van de SIGRA (Stichting Samenwerkende Instellingen Gezondheidzorg Regio Amsterdam).


Klanttevredenheidsonderzoek

Ieder jaar wordt er binnen de teams een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Elk team krijgt tijd en budget om cliënten uit te nodigen en hen ten aanzien van een vast aantal onderwerpen feedback te vragen. De gemiddelde uitkomst in 2017 is een 8,4.


Jaarverslagen

Onze jaarverslagen en jaarrapporten kun je hier bekijken.

 

 

We gebruiken cookies om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Door onze site te gebruiken accepteer je cookies.