Bel De Sociale Maatschap: (020) 435 45 55
Beleid & Kwaliteit
Bel De Sociale Maatschap: (020) 435 45 55,
Beleid & Kwaliteit

Beleid & Kwaliteit

Bekijk het Jaarrapport De Sociale Maatschap 2017 (PDF)

 

HKZ Certificaat

Doras en PuurZuid zijn in het bezit van het certificaat Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) voor alle werksoorten. Dit certificaat geeft aan dat we voldoen aan alle voorwaarden om een optimale en verantwoorde dienst- en hulpverlening te kunnen leveren. Door de gemeente worden ook audits voor de schuldhulpverlening uitgevoerd.

Ook zijn wij in 2017 voor specifiek Schuldhulpverlening extra getoetst door de NederlandseVereniging voor Volkskrediet (NVVK) en apart nog door de gemeente zelf met een positief resultaat. Ook deze toetsingen zullen herhaald worden in 2018.


Privacy

Wij vinden de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens van onze cliënten en medewerkers belangrijk. Per 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywetgeving: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In ons Privacy Statement kan je lezen hoe wij omgaan met de gegevens van onze cliënten.

Privacy Statement De Sociale Maatschap


ANBI-status

Doras en PuurZuid hebben tevens een ANBI status.

Beloningsbeleid

  • Directeur-Bestuurder

Sinds 1 januari 2016 gelden voor de sector Zorg en Welzijn nieuwe regels voor de wijze waarop de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen worden vastgesteld. Het toegestane bezoldigingsmaximum wordt vastgesteld op basis van een klasseindeling, waarin de zwaarte en de complexiteit van de instelling tot uitdrukking wordt gebracht. De RvT heeft in de loop van het verslagjaar 2016  de klasseindeling bepaald op Klasse II volgens de nieuwe richtlijnen uit de WNT-2 en de specifieke sectornormen. De daarbij behorende maximum bezoldiging voor de bestuurder bedraagt € 120.000. De huidige bezoldiging van bestuurder, Will van Schendel en de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder zijn aan deze norm getoetst en valt binnen deze norm.

  • Raad van Toezicht

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) staat voor een reële honorering van raden van toezicht, waarin rekening wordt gehouden met toegenomen verwachtingen en verantwoordelijkheid en toegenomen tijdsbeslag. Met de NVTZ is ook de RvT van De Sociale Maatschap van mening dat toezichthouden geen vrijblijvende activiteit is en dat van toezichthouders steeds meer gevraagd mag worden om hun taken op een professionele manier uit te voeren. Het NVTZ advies volgend heeft de RvT van De Sociale Maatschap besloten tot honorering van de RvT-werkzaamheden, ingaande 1 januari 2017: € 5.000,- voor de voorzitter en € 4.000,- voor de overige leden van de RvT. De vastgestelde bedragen liggen ruim onder de door de NVTZ geadviseerde maxima.


Klokkenluidersregeling

Hier vind je informatie over de Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid. Klokkenluidersregeling


Integriteitsbeleid

Hoe wij omgaan met integriteit kan je nalezen in ons integriteitsbeleid. Integriteitbeleid


SIGRA

Eind 2016 zijn we lid geworden van de SIGRA (Stichting Samenwerkende Instellingen Gezondheidzorg Regio Amsterdam).


Klanttevredenheidsonderzoek

Ieder jaar wordt er binnen de teams een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Elk team krijgt tijd en budget om cliënten uit te nodigen en hen ten aanzien van een vast aantal onderwerpen feedback te vragen. De gemiddelde uitkomst in 2017 is een 8,4.

 

 

We gebruiken cookies om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Door onze site te gebruiken accepteer je cookies.