Vrijwilliger login

Bel De Sociale Maatschap: (020) 435 45 55
Bestuur & Organisatie
Bel De Sociale Maatschap: (020) 435 45 55,
Bestuur & Organisatie

Bestuur & Organisatie

De stichtingen

De Sociale Maatschap is de koepelstichting voor de stichtingen Buurtteam Amsterdam Noord, Buurtteam Amsterdam Zuid, Doras, PuurZuid en Florijn Civiel Bewind. In de koepelstichting zijn directie, managers en staf van alle stichtingen juridisch ondergebracht. Zij verrichten werkzaamheden die dienstverlenend zijn voor de overige stichtingen. De stichtingen vormen een juridische, bestuurlijke en organisatorische eenheid.

Organogram De Sociale Maatschap

RSIN

Stichting Buurtteam Amsterdam Zuid: 862289178
Stichting Buurtteam Amsterdam Noord: 862289142
Stichting Doras: 807866209
Stichting PuurZuid: 855373568

Statutaire doelstelling

Buurtteam Amsterdam Zuid
In artikel 2 van de statuten is de doelstelling van stichting Buurtteam Amsterdam Zuid verwoord.  Buurtteam Amsterdam Zuid  heeft ten doel het stimuleren en ondersteunen van bewoners om actief deel te nemen aan de samenleving. De stichting tracht dit doel te met name te bereiken door:

 • voor het Stadsdeel Zuid van Amsterdam buurtteams op te zetten, in te richten en in stand te houden;
 • op stadsdeelniveau het sociaal raadsliedenwerk en de (integrale) schuldhulpverlening (waaronder de aanpak vroegsignalering)  te organiseren en, om zo een sluitend aanbod van buurtteamactiviteiten in Amsterdam Zuid in te richten;

Buurtteam Amsterdam Noord
In artikel 2 van de statuten is de doelstelling van stichting Buurtteam Amsterdam Noord verwoord.  Buurtteam Amsterdam Noord heeft ten doel het stimuleren en ondersteunen van bewoners om actief deel te nemen aan de samenleving. De stichting tracht dit doel te met name te bereiken door:

 • voor het Stadsdeel Noord van Amsterdam buurtteams op te zetten, in te richten en in stand te houden;
 • op stadsdeelniveau het sociaal raadsliedenwerk en de (integrale) schuldhulpverlening (waaronder de aanpak vroegsignalering)  te organiseren en, om zo een sluitend aanbod van buurtteamactiviteiten in Amsterdam Noord in te richten;

Doras
In artikel 2, lid 1 van de statuten is de statutaire doelstelling van Doras vermeld

Artikel 2

 • De stichting heeft ten doel:
 • het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van alle burgers woonachtig in Amsterdam, in het bijzonder in stadsdeel Noord,
 • financiën ten behoeve van de hiervoor onder a. geformuleerde doelstelling aan te vragen en te beheren;
 • het verrichten van al hetgeen wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

PuurZuid
In artikel 2, lid 1 van de statuten is de statutaire doelstelling van PuurZuid vermeld

Artikel 2

 • De stichting heeft ten doel:
 • het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van alle burgers woonachtig in Amsterdam, in het bijzonder in stadsdeel Zuid,
 • financiën ten behoeve van de hiervoor onder a. geformuleerde doelstelling aan te vragen en te beheren;
 • het verrichten van al hetgeen wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Middelenwerving, beheer en besteding van vermogen
Subsidies van de gemeente Amsterdam vormen de belangrijkste middelen van stichting Buurtteam Amsterdam Noord, Buurtteam Amsterdam Zuid, Doras en PuurZuid. Over de besteding van deze subsidies leggen wij periodiek verantwoording af aan de gemeente Amsterdam, stadsdeel Noord en stadsdeel Zuid en verder doen wij dat na afloop van het boekjaar met onze Jaarrekeningen. Daarin verantwoorden wij ook op welke wijze het beheer en besteding van het vermogen door ons plaatsvindt.

Op grond van de statuten van alle vier de stichtingen wordt bij vereffening van het vermogen een eventueel batig saldo uitgekeerd aan een fiscaal erkende, algemeen nut beogende instelling, waarvan het doel zoveel mogelijk met dat van de stichting overeenkomt, of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

Directeur-bestuurder

De Sociale Maatschap en de onderliggende stichtingen worden aangestuurd door directeur-bestuurder mevrouw Marjolein Brüning.
De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Haar nevenfunctie is:

 • Lid Raad van Toezicht Magenta

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van De Sociale Maatschap is het hoogste intern toezichthoudend orgaan. De RvT houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de instelling. De Raad adviseert het bestuur daarnaast gevraagd en ongevraagd, is verantwoordelijk voor de benoeming (en eventuele schorsing en ontslag) van de bestuurder en stelt haar beoordeling en arbeidsvoorwaarden vast. In de toezichtvisie kan je meer lezen over het belang en de rol van de RvT.

Samenstelling Raad van toezicht
Wijnand vd Giessen Wijnand van de Giessen (voorzitter RvT, lid remuneratiecommissie)
Beroep en nevenfuncties: Eigenaar Van de Giessen Interim Advies & Coaching; Voorzitter Rekenkamercommissie Waterschap Rivierenland (Tiel); Voorzitter Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Houten); Voorzitter bestuur stichting Welzijn West Betuwe; Vereffenaar stichting Vooruit, Hart voor Zuid en Oost (Utrecht)
Benoeming: 16-10-2023
Herbenoembaar:  nee
Sandra Spanjaard (lid RvT, vicevoorzitter, voorzitter remuneratiecommissie en lid commissie Kwaliteit & Veiligheid)
Beroep en nevenfuncties: Directeur Klantgroep Vivium Zorggroep
Benoeming: 22-05-2022
Herbenoembaar: nee
Piet Glasbergen (lid RvT & voorzitter auditcommissie)
Beroep en nevenfuncties: Interimmanagement & Consultancy; Lid RvC PEP-groep (GGZ)
Benoeming: 07-04-2020
Herbenoembaar:  nee
Sohaira El Fathi (lid RvT & voorzitter commissie Kwaliteit & Veiligheid )
Beroep en nevenfuncties: Senior Adviseur Ketenregie bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Lid Adviesraad Sociaal Domein bij de gemeente Lelystad.
Datum benoeming: 21-11-2022
Herbenoembaar: ja
Salah Al-Haidari (lid RvT & lid auditcommissie)
Beroep: projectmanager windenergie Gemeente Rotterdam
Datum benoeming: 06-07-2021
Herbenoembaar: ja

 

 

We gebruiken cookies om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Door onze site te gebruiken accepteer je cookies.