Vrijwilliger login

Bel De Sociale Maatschap: (020) 435 45 55
Toezichtvisie Raad van Toezicht
Bel De Sociale Maatschap: (020) 435 45 55,
Toezichtvisie Raad van Toezicht

Toezichtvisie Raad van Toezicht

Bij de vervulling van onze taak richten wij, de leden van de RvT, zich naar het belang van de organisatie, naar het maatschappelijk belang en naar het belang van de betrokken cliënten en belanghouders. Omdat er tussen deze drie belangen altijd wel enige spanning kan optreden is het goed om hierover met een gedeelde visie van de RvT (en bestuur) te komen. De toezichtvisie geeft inzicht in onze rollen en bevat antwoorden op vragen als: wat vinden wij goed toezicht en waarop is het toezicht gericht?

Belang van de organisatie

Als hoogste intern toezichthoudend orgaan van De Sociale Maatschap (dSM) is de RvT de ultieme bewaker van de strategische- en operationele doelstellingen en de kwaliteit van de dienstverlening van de organisatie. Het bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren en presteren van de organisatie en legt daarover verantwoording af aan de RvT. Omdat de RvT toezicht houdt op de strategische doelstellingen en de daarbij behorende risico’s willen wij vroegtijdig betrokken worden bij het opstellen of wijzigen van de strategie en de wijze waarop de risico’s worden gemonitord. Bij de klankbordrol van de RvT hoort ook het ‘spiegelen’ van diverse (beleids-)vraagstukken. De RvT kan met een frisse blik naar situaties kijken en op basis daarvan met advies, suggesties en opmerkingen komen.

Als werkgever en klankbord van de bestuurder behoren wij goed geïnformeerd te worden. De kaders worden gevormd door het periodiek monitoren van de inspanningen en voorgenomen resultaten uit het Jaarplan en financiële cijfers. Het toetsingskader en informatieprotocol worden in samenspraak tussen RvT en bestuurder opgesteld. Ook vinden wij het van belang om inzicht te krijgen in het functioneren van de organisatie onder meer door werkbezoeken, bijeenkomsten met de Ondernemingsraad (ook buiten aanwezigheid van de bestuurder) en strategiebijeenkomsten met MT- en stafleden.

Onder invloed van politieke en maatschappelijke trends is de verwachting dat de omvang en intensiteit van het toezicht de komende jaren zal toenemen. Dat verkleint de ‘afstand’ tussen bestuur en RvT. Wij vinden het belangrijk dat de toezichthoudende rol wordt ingevuld vanuit vertrouwen. Op deze wijze ontstaat een speelveld waarbinnen bestuurder en RvT, ieder vanuit de eigen positie en verantwoordelijkheid, de ruimte krijgt om goed te functioneren. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarbij die ruimte niet of in mindere mate gewenst is. De RvT moet dan kunnen overschakelen van een actief-volgende houding naar een meer proactieve houding, overigens met inachtneming van de bestuurlijke verantwoordelijkheid. De RvT neemt te allen tijde een onafhankelijke positie in, hanteert een positief-kritische houding (als een ’critical friend’) en ziet toe op een constructieve toonzetting.

Maatschappelijk belang

Het maatschappelijk belang van de organisatie heeft een fundament in onze kernwaarden die geformuleerd zijn als gemeenschappelijke vertrekpunten: “Ik zie jou, Ik sta naast jou, Samen maken wij het verschil!” met de ‘bedoeling’: het helpen en ondersteunen van mensen, die niet zelfstandig in staat zijn deel te nemen aan de samenleving.

Bij de uitvoering van die werkzaamheden richt dSM zich op het gemeentelijk beleid op het gebied van zorg, jeugd, werk en inkomen en participatie. De financiering van activiteiten op de verschillende beleidsterreinen vindt grotendeels plaats door de gemeente.

De RvT van dSM werkt voor en houdt toezicht op een maatschappelijke organisatie die voornamelijk met publieke middelen wordt gefinancierd. Dat leidt tot een bijzondere relatie met de gemeente, die als opdrachtgever meer dan een gewone belanghouder is. Dat kan ons, als toezichthouders, voor een lastig dilemma plaatsen, waar wij ons voortdurend van bewust moeten zijn. Bij de beleidsontwikkeling is de bestuurder sterk afhankelijk van de opstelling van de gemeente. Bij alle afwegingen en uiteindelijke beslissingen, waaronder ook de goedkeuring van het beleid, dient de RvT echter tenminste te toetsen aan de vragen: wat betekent dit voor de continuïteit van de organisatie en wat is de betekenis hiervan voor de cliënt? De antwoorden op die vragen kunnen op gespannen voet staan met de inzet van de organisatie om zich als een gedegen en betrouwbare partner richting de gemeente te presenteren.

Belang cliënten en belanghouders

Als toezichthouders verantwoorden wij ons over de uitgevoerde werkzaamheden: zijn de subsidiegelden goed besteed, is er efficiënt gewerkt, zijn de resultaten conform de afspraken? Naast de verantwoording over de bestede subsidiegelden is er de noodzaak verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid van de organisatie en de gemaakte keuzes. Die is niet alleen gericht op de gemeente, maar ook op de andere belanghouders, zoals samenwerkingspartners en de cliënt. Dan gaat het om het afleggen van verantwoording over zaken als: voldoet dSM aan eisen van Good Governance, wordt de organisatie efficiënt en verantwoord geleid, worden de financiën zorgvuldig beheerd en is de kwaliteit van dienstverlening op orde? Vooral dat laatste is van groot belang omdat het bestaansrecht van dSM immers ligt bij het verlenen van hulp en ondersteuning aan kwetsbare mensen in de samenleving. Doen wij de goede dingen en doen wij de dingen goed?

Wij participeren in samenwerkingsverbanden en netwerken met als doel om nog effectiever de geformuleerde doelstellingen te kunnen behalen. De Raad van Toezicht houdt niet alleen toezicht op dSM zelf maar ook op de doelstellingen en doelmatigheid van netwerken waarin wij participeren en de materiële en immateriële risico’s die dSM loopt bij het participeren in een concreet netwerk.

Wij zijn ons bewust van de rol als vertegenwoordiger van publieke waarden. Voor het afleggen van verantwoording aan de in- en externe belanghouders heeft de RvT een eigen paragraaf in het jaarverslag.

Toegevoegde waarde RvT

Wij willen nadrukkelijk stilstaan bij de toegevoegde waarde, mede gelet op het snel veranderende speelveld in de sector en de ontwikkelingen in de samenleving. Hierbij gaat het vooral om:

  • Borging bestuur en beleid

De RvT ziet er op toe dat de maatschappelijke doelstellingen ten behoeve van de kwetsbare doelgroep zijn geborgd in de wijze waarop de organisatie wordt ingericht en bestuurd. De RvT houdt een scherp oog op de kerntaak van de organisatie.

  • Het bieden van nieuwe gezichtspunten

Door de verscheidenheid in de samenstelling is de RvT in staat om vraagstukken te bezien vanuit verschillende invalshoeken en met nieuwe perspectieven.

  • Van buiten naar binnen brengen

Als (relatieve) buitenstaander brengt de RvT externe ontwikkelingen en meningen in, maar ook kennis en informatie uit andere sectoren.

  • Legitimatie van cliënt en belanghouders.

De RvT staat in verbinding met cliënt en belanghouders, onderhoudt contact in georganiseerde contactmomenten en brengt zo nodig informatie en vraagstukken van hen in.

Toezicht kader

Bij de wijze waarop wij het toezichthouden invulling geven, richten wij ons op de Governancecode Sociaal Werk. Die code bevat de basiseisen voor Good Governance. Governance gaat over deugdelijk bestuur: de wijze waarop een organisatie goed, efficiënt en verantwoord geleid wordt. Integer handelen vormt daar een wezenlijk onderdeel van. Integriteit en de wijze waarop dit een plaats krijgt binnen de organisatie is onderdeel van gesprek tussen bestuur en RvT.

De RvT wordt samengesteld op basis van een profielschets. Het is van belang dat er functieprofielen voor de samenstelling van de RvT worden gebruikt die aansluiten bij de actuele strategische, beleidsmatige en beheersmatige situatie van dSM. Het periodiek herijken van de profielen is een belangrijke voorwaarde om adequaat te kunnen blijven functioneren als RvT. Een rooster van aftreden wordt opgesteld om de momenten van (her)benoeming vast te leggen.

De RvT is een professionele, lerende raad, die zelfstandig informatie vergaart en scholings- en opleidingsprogramma’s volgt om ontwikkelingen in de sector bij te houden. Jaarlijks evalueert de RvT haar functioneren en doet daarvan verslag. Hierbij wordt het oordeel van de bestuurder betrokken.

Wanneer uit een zelfevaluatie van de RVT blijkt dat een lid onvoldoende bijdraagt aan het goed functioneren van de RVT en verbetering niet aannemelijk is, zal dit besproken worden in de RvT. Het lid kan besluiten om terug te treden of de Raad kan aan het lid een verzoek doen om terug te treden.

De taken en bevoegdheden van de RvT zijn vastgelegd in de statuten. De werkwijze van de RvT is nader uitgewerkt in een reglement van de RvT. Hierin staan o.a. de verdeling van functies en taken en het overleg met de accountant. Ook de omgang met het bestuur is daarin geregeld. De RvT benoemt, ontslaat en beoordeelt het functioneren van het bestuur. Jaarlijks worden tussen bestuur en RvT afspraken gemaakt over de doelstellingen en de te leveren prestaties. Ten grondslag aan die afspraken ligt de jaarlijkse Kaderbrief, waarin de ontwikkelingen voor de komende periode worden beschreven. Na raadpleging van enkele belanghouders, zoals tenminste de OR, een vertegenwoordiger van ketenpartners en één van de externe opdrachtgever, beziet de Raad van Toezicht twee jaarlijks de competenties van de bestuurder en de leden van de RvT. De remuneratiecommissie bespreekt jaarlijks met de bestuurder of de actualiteit vraagt om andere bestuurlijke competenties en hoe hierin kan worden voorzien. Ditzelfde gebeurt door de Raad van Toezicht voor wat betreft haar competenties bij de jaarlijkse Zelfevaluatie van de Raad van Toezicht.

In de rol van werkgever van het bestuur past de RvT de beginselen van goed werkgeverschap toe.

De RvT werkt met drie commissies: de Auditcommissie, de Commissie Kwaliteit & Veiligheid en de Remuneratiecommissie. Uitgangspunt is dat de drie commissies een voorbereidende rol hebben. Het gesprek over inhoudelijke zaken en besluitvorming vinden plaats in de vergadering van de voltallige RvT. Jaarlijks wordt in afstemming tussen bestuur en RvT een duidelijke jaarcyclus en vergaderagenda opgesteld. Dat geeft zowel voor de RvT als voor de organisatie (i.c. medewerkers) duidelijkheid over de thema’s en onderwerpen en de momenten waarop die in de RvT worden behandeld.

Gewijzigd en vastgesteld door de Raad van Toezicht in vergadering RvT 4 juni 2019.

We gebruiken cookies om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Door onze site te gebruiken accepteer je cookies.